محتوای اکشن فتوشاپ

اکشن فتوشاپ Oil Painting

 5 اکشن فتوشاپ Oil Painting به کمک این اکشن فوق العاده شما میتوانید بر روی تصاویر خود افکت نقاشی رنگ روغن ایجاد کنید و یک حالت فانتزی به تصاویر خود بدهید اکشن تبدیل عکس به نقاشی رنگ روغن یکی از ...

اکشن فتوشاپ Sunlight Action

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی Sunlight Action بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در ...

اکشن فتوشاپ Smartcharacter Action

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی Smartcharacter بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در کوتاه ...

اکشن فتوشاپ Caricature Action

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی Caricature بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در کوتاه ...

اکشن فتوشاپ Papaya Actions

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی Papaya بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در کوتاه ...

اکشن فتوشاپ Midnight Action

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی Midnight بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در کوتاه ...

اکشن فتوشاپ Indigo Action

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی Indigo Action بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در ...

اکشن فتوشاپ Cream Action

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی Cream بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در کوتاه ...

اکشن فتوشاپ COLORED LIGHT

۱۰ اکشن فتوشاپ تم رنگی colored light بسیاری از عکاسان به دلیل کمبود زمانی که برای ویرایش عکس ها دارند، از برخی اکشن ها در فتوشاپ استفاده می کنند تا هم در وقت خود صرفه جویی کنند، هم بتوانند در ...